បុរសម្នាក់បានយកសេនមកត្រួតលើគ្នា ឃើញ​ហើយ​ញាក់​សាច់​តែ​ម្ដង

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បុរសម្នាក់បានធ្វើអោយមនុស្សជាច្រើនសសើរពីសម្ថភាពរបស់គាត់តាមរយះ បណ្ដាញសង្គម YouTube និង Twitter គាត់បានយកកាក់សេនមករៀបត្រួតពីលើគ្នា, យកស៊ុតត្រួតពីលើកាក់សេន, យកកែវពីត្រួតពីលើគ្នាហើយចន្លោះកែវមានកាក់សេនទ្រ និង រៀបធ្វើជារូបជាច្រើនទៀត។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចមើលពីតិចនិចនិងសមត្ថភាពដ៏ខ្ពស់ក្នុងការរក្សារលំនឹងនៃកាក់សេន។ គាត់បាន បានផ្សព្វផ្សាយវីដេអូនៃការរៀបរបស់គាត់នៅក្នុងប្រព័ន្ធ Twitter របស់គាត់ផ្ទាល់ដែលធ្វើអោយមនុស្សជាច្រើនបានសសើរពីស្នាដៃនិងសមត្ថភាពរបស់គាត់ ពិតជាកម្ររមានអ្នកធ្វើបាន នឹងមានលំនឹងដៃល្អចឹងណាស់ ហើយក៏មានមនុស្សជាច្រើនដែលព្យាយាមធ្វើតាមគាត់។នៅពេលអ្នកមើលវីដេអូនេះចប់អ្នកប្រាកដ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជាស្ងើចសសើពីសមត្ថភាពគាត់ ដែលមិនអាចប្រកែកបានហើយនោះពីតជាស្នាដៃដ៏អស្ច្សារមែន។សូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោម៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Leave A Reply

Your email address will not be published.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy